Solitude

06:47
Jef Bear
2010-08-07
J.Bear (c) 2010